Data Logger problem z obrotami

Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Pisz śmiało!
ODPOWIEDZ
Turu8520
Młodszy majsterkowicz
Posty: 1
Rejestracja: 19 gru 2018, 02:31

Data Logger problem z obrotami

Post autor: Turu8520 » 19 gru 2018, 03:03

Witam, jestem nowy na tym forum. Mam problem z programem zapisującym dane na kartę pamięci, a głównie z jego fragmentem dotyczący odczytu obrotów ponieważ zwraca wartość 0. Kiedy testowałem program do odczytu obrotów jako samodzielny program wyświetlający wartości w Monitorze portu szeregowego program działał poprawnie jednak przy próbie umieszczenia go w większym programie służącym do odczytu danych z czujników i zapisie ich na karcie pamięci program przestał działać. Podejrzewam że problem leży w przerwaniach ale jestem początkujący w programowaniu i nie za bardzo wiem jak go rozwiązać. Stąd moja prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu do mających większą wiedzę w programowaniu.
Poniżej załączam kod programu.

Kod: Zaznacz cały

#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <DHT.h>
#define ARDUINO_USD_CS 8 // uSD card CS pin (pin 10 on SparkFun GPS Logger Shield)
#define DHTPIN 3   // what digital pin we're connected to

#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321
/////////////////////////
// Log File Defintions //
/////////////////////////
// Keep in mind, the SD library has max file name lengths of 8.3 - 8 char prefix,
// and a 3 char suffix.
// Our log files are called "gpslogXX.csv, so "gpslog99.csv" is our max file.
#define LOG_FILE_PREFIX "gpslog" // Name of the log file.
#define MAX_LOG_FILES 100 // Number of log files that can be made
#define LOG_FILE_SUFFIX "csv" // Suffix of the log file
char logFileName[14]; // Char string to store the log file name
// Data to be logged:
#define LOG_COLUMN_COUNT 14
char * log_col_names[LOG_COLUMN_COUNT] = {
 "longitude", "latitude", "altitude", "speed", "course", "date", "time", "satellites", "wilgotnosc", "temperatura", "wartosc uchylenia przepustnicy", "kat skretu kierownicy", "hamulec,olej,komputer", "obroty"
}; // log_col_names is printed at the top of the file

//////////////////////
// Log Rate Control //
//////////////////////
#define LOG_RATE 2000 // Log every 5 seconds
unsigned long lastLog = 0; // Global var to keep of last time we logged

/////////////////////////
// TinyGPS Definitions //
/////////////////////////
TinyGPSPlus tinyGPS; // tinyGPSPlus object to be used throughout
#define GPS_BAUD 9600 // GPS module's default baud rate

/////////////////////////////////
// GPS Serial Port Definitions //
/////////////////////////////////
// If you're using an Arduino Uno, Mega, RedBoard, or any board that uses the
// 0/1 UART for programming/Serial monitor-ing, use SoftwareSerial:
#include <SoftwareSerial.h>
#define ARDUINO_GPS_RX 10 // GPS TX, Arduino RX pin
#define ARDUINO_GPS_TX 11 // GPS RX, Arduino TX pin
SoftwareSerial ssGPS(ARDUINO_GPS_RX, ARDUINO_GPS_TX); // Create a SoftwareSerial

// Set gpsPort to either ssGPS if using SoftwareSerial or Serial1 if using an
// Arduino with a dedicated hardware serial port
#define gpsPort ssGPS // Alternatively, use Serial1 on the Leonardo

// Define the serial monitor port. On the Uno, Mega, and Leonardo this is 'Serial'
// on other boards this may be 'SerialUSB'
#define SerialMonitor Serial
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int half_revolutions = 0;
int rpm = 0;
unsigned long lastmillis = 0;
int potencjometr = A0;        // odczyt napiecia z potentcjometru pinem analogowym 0
int wartosc = 0;            // zmienna przechowujaca wartosc napiecia odczytanego
int pin_przycisk1 = A1;
int pin_przycisk2 = A2;
int pin_przycisk3 = A3;
int potencjometrkol1 = A8;
int potencjometrkol2 = A9;
int wartosc1 = 0;
int wartosc2 = 0;
int roznica = 0;

void printrpm_fan() {
 half_revolutions++;
}

void setup()
{
 SerialMonitor.begin(9600);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), printrpm_fan, FALLING);
 gpsPort.begin(GPS_BAUD);
 dht.begin();
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(potencjometr, INPUT); //pin A0 (pot) jako wejście
 pinMode(pin_przycisk1, INPUT_PULLUP);   //pracuje jako wejscie
 pinMode(pin_przycisk2, INPUT_PULLUP);   //pracuje jako wejscie
 pinMode(pin_przycisk3, INPUT);   //pracuje jako wejscie

 SerialMonitor.println("Setting up SD card.");
 // see if the card is present and can be initialized:
 if (!SD.begin(ARDUINO_USD_CS))
 {
  SerialMonitor.println("Error initializing SD card.");
 }
 Obroty();
 updateFileName(); // Each time we start, create a new file, increment the number
 printHeader(); // Print a header at the top of the new file

}

void loop()
{
 if ((lastLog + LOG_RATE) <= millis())

 { // If it's been LOG_RATE milliseconds since the last log:
  if (tinyGPS.time.isUpdated()) // If the GPS data is vaild
  {
   if (logGPSData()) // Log the GPS data
   {
    SerialMonitor.println("GPS logged."); // Print a debug message
    Obroty();
    printDTH();
    printPOT();
    printKAT();
    printButton();
    printObroty();
    

    lastLog = millis(); // Update the lastLog variable
   }
   else // If we failed to log GPS
   { // Print an error, don't update lastLog
    SerialMonitor.println("Failed to log new GPS data.");
   }
  }

 }

 // If we're not logging, continue to "feed" the tinyGPS object:
 while (gpsPort.available())
  tinyGPS.encode(gpsPort.read());

}


byte logGPSData()
{
 File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log file

 if (logFile)
 { // Print longitude, latitude, altitude (in feet), speed (in mph), course
  // in (degrees), date, time, and number of satellites.
  logFile.print(tinyGPS.location.lng(), 6);
  logFile.print(',');
  logFile.print(tinyGPS.location.lat(), 6);
  logFile.print(',');
  logFile.print(tinyGPS.altitude.meters(), 1);
  logFile.print(',');
  logFile.print(tinyGPS.speed.kmph(), 1);
  logFile.print(',');
  logFile.print(tinyGPS.course.deg(), 1);
  logFile.print(',');
  logFile.print(tinyGPS.date.day());
  logFile.print("/");
  logFile.print(tinyGPS.date.month());
  logFile.print("/");
  logFile.print(tinyGPS.date.year());
  logFile.print(',');
  logFile.print(tinyGPS.time.hour() + 1);
  logFile.print(":");
  if (tinyGPS.time.minute() < 10) SerialMonitor.print('0');
  logFile.print(tinyGPS.time.minute());
  logFile.print(":");
  if (tinyGPS.time.second() < 10) SerialMonitor.print('0');
  logFile.print(tinyGPS.time.second());
  logFile.print(',');
  logFile.print(tinyGPS.satellites.value());
  logFile.print(',');

  logFile.close();

  return 1; // Return success
 }

 return 0; // If we failed to open the file, return fail
}

// printHeader() - prints our eight column names to the top of our log file
void printHeader()
{
 File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log file

 if (logFile) // If the log file opened, print our column names to the file
 {
  int i = 0;
  for (; i < LOG_COLUMN_COUNT; i++)
  {
   logFile.print(log_col_names[i]);
   if (i < LOG_COLUMN_COUNT - 1) // If it's anything but the last column
    logFile.print(','); // print a comma
   else // If it's the last column
    logFile.println(); // print a new line
  }
  logFile.close(); // close the file
 }
}

// updateFileName() - Looks through the log files already present on a card,
// and creates a new file with an incremented file index.
void updateFileName()
{
 int i = 0;
 for (; i < MAX_LOG_FILES; i++)
 {
  memset(logFileName, 0, strlen(logFileName)); // Clear logFileName string
  // Set logFileName to "gpslogXX.csv":
  sprintf(logFileName, "%s%d.%s", LOG_FILE_PREFIX, i, LOG_FILE_SUFFIX);
  if (!SD.exists(logFileName)) // If a file doesn't exist
  {
   break; // Break out of this loop. We found our index
  }
  else // Otherwise:
  {
   SerialMonitor.print(logFileName);
   SerialMonitor.println(" exists"); // Print a debug statement
  }
 }
 SerialMonitor.print("File name: ");
 SerialMonitor.println(logFileName); // Debug print the file name
}
// printDate() formats the date into dd/mm/yy.
/**************
 void printDate()
 {
 int dateInt = "";
 logFile.print(tinyGPS.date.day());
 logFile.print("/");
 logFile.print(tinyGPS.date.month());
 logFile.print("/");
 logFile.println(tinyGPS.date.year());
 }
 // printTime() formats the time into "hh:mm:ss", and prints leading 0's
 // where they're called for.
 void printTime()
 {
 logFile.print(tinyGPS.time.hour()+1);
 logFile.print(":");
 if (tinyGPS.time.minute() < 10) SerialMonitor.print('0');
 logFile.print(tinyGPS.time.minute());
 logFile.print(":");
 if (tinyGPS.time.second() < 10) SerialMonitor.print('0');
 logFile.println(tinyGPS.time.second());
 }
************/

void printDTH()
{
 File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log file

 if (logFile)
 {
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius (the default)
  float t = dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
   Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
   return;
  }

  logFile.print(h);
  logFile.print(" %\t");
  logFile.print(',');
  logFile.print(t);
  logFile.print(" *C ");
  logFile.print(',');


  logFile.close(); // close the file
  return 1; // Return success
 }

 return 0; // If we failed to open the file, return fail
}

void printPOT()
{
 File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log file

 if (logFile)
 {
  wartosc = analogRead(potencjometr);
  wartosc = map(wartosc, 0, 1023, 0, 100);      // skalowanie od 0 do 100
  logFile.print(wartosc);
  logFile.print(" %");
  logFile.print(',');


  logFile.close(); // close the file
  return 1; // Return success
 }

 return 0; // If we failed to open the file, return fail
}

void printKAT()
{
 File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log file

 if (logFile)
 {
  wartosc1 = analogRead(potencjometrkol1);
  wartosc1 = map(wartosc1, 0, 1023, 0, 450);
  wartosc2 = analogRead(potencjometrkol2);
  wartosc2 = map(wartosc2, 0, 1023, 0, 450);
  roznica = wartosc1 - wartosc2;
  logFile.print(roznica);
  logFile.print(',');

  logFile.close(); // close the file
  return 1; // Return success
 }

 return 0; // If we failed to open the file, return fail
}
void printButton()
{
 File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log file

 if (logFile)
 {
  int przycisk1 = digitalRead(pin_przycisk1); //odczytujemy stan przycisku
  int przycisk2 = digitalRead(pin_przycisk2); //odczytujemy stan przycisku
  int przycisk3 = digitalRead(pin_przycisk3); //odczytujemy stan przycisku
  if (przycisk1 == HIGH) {     //jesli przycisk nie jest wcisniety
   logFile.print("Hamulec zwolniony");
  }
  else               //w przeciwnym wypadku
  {
   logFile.print("Hamulec wcisniety");
  }
  logFile.print(',');
  if (przycisk2 == HIGH) {     //jesli przycisk nie jest wcisniety
   logFile.print("Olej OK");
  }
  else               //w przeciwnym wypadku
  {
   logFile.print("Niskie cisnienie oleju");
  }
  logFile.print(',');
  if (przycisk3 == LOW) {     //jesli przycisk nie jest wcisniety
   logFile.print("Komputer OK");
  }
  else               //w przeciwnym wypadku
  {
   logFile.print("Awaria ukladu wtryskowego");
  }
  logFile.print(',');
  logFile.close(); // close the file
  return 1; // Return success
 }

 return 0; // If we failed to open the file, return fail
}

void Obroty()
{
 
  if (millis() - lastmillis == 1000) { //Uptade every one second, this will be equal to reading frecuency (Hz).

   detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2));//Disable interrupt when calculating

   rpm = half_revolutions * 30; // Convert frecuency to RPM, note: this works for one interruption per full rotation. For two interrups per full rotation use half_revolutions * 30.

   //Serial.print("RPM =\t"); //print the word "RPM" and tab.
   //logFile.print(rpm); // print the rpm value.
   // logFile.println(); // print a new line
   // SerialMonitor.println(rpm);
   //Serial.print("\t Hz=\t"); //print the word "Hz".
   //Serial.println(half_revolutions); //print revolutions per second or Hz. And print new line or enter.
   //logFile.print(',');

   half_revolutions = 0; // Restart the RPM counter
   lastmillis = millis(); // Uptade lasmillis
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), printrpm_fan, FALLING); //enable interrupt
  }
  
}

void printObroty(){
 
 File logFile = SD.open(logFileName, FILE_WRITE); // Open the log file

 if (logFile)
 {
  Obroty();
  logFile.print(rpm);
  logFile.println(); // print a new line
  SerialMonitor.println(rpm);
   logFile.close(); // close the file
  return 1; // Return success
 }
 return 0; // If we failed to open the file, return fail
}

Pozdrawiam

Co miesiąc do wygrania nagrody o wartości ponad 1600 zł!


ODPOWIEDZ

Strony partnerskie: