Servo nie reaguje.

Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Pisz śmiało!
ODPOWIEDZ
gall anonim
Młodszy majsterkowicz
Posty: 16
Rejestracja: 30 sty 2015, 18:35

Servo nie reaguje.

Post autor: gall anonim » 20 sty 2016, 16:09

Witam.
Ostatnio zabrałem się za robienie alarmu połączonego zamykaną szafką. I właśnie mam problem w tym że tak servo normalnie reaguje, ale jak program przejdzie przez pętle alarmu i wtedy próbuję otworzyć zamek to nic się nie dzieje. Na ekraniku wszystko się poprawnie wyświetla tylko servo nie reaguje. Czemu?
Ot kod

Kod: Zaznacz cały


  
  #include <Keypad.h> // klawiaturka 4x4
  #include<EEPROM.h> // zapis szyfru w eeprom
  #include <Servo.h> // serwo do zamka
  #include <Wire.h>  // do komunikacji po I2c
  #include "PCF8574.h"// Expander 
  #include <LiquidCrystal_I2C.h> // ekranik po Ic2
  

  
  
  // --- zmiennie ------------------------------------------
  const byte wiersze= 4; //ilość wierszy
  const byte kolumny= 4; //ilość kolumn
  //definicja klawiszy (identycznie jak na klawiaturze)
  char mapaklawiszy[wiersze][kolumny]=
  {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
  };
  byte wiersze_piny[wiersze] = {9,8,7,6}; // wiersze 0-3
  byte kolumny_piny[kolumny]= {5,4,3,2}; // kolumny 0-3
  int pamiec[5]; // pamięc wciśniętych klawiszy - 5 znaków
  volatile int szyfr=0; // szyfr=0 -> brak szyfr=1 jest aktywny
  volatile int l=0; // zmienna pomocnicza, licznik znaków
  volatile int result=0; // rezultat porównania ciągu 5-ciu znaków
  int mykey[5]; // taklica wciśnietych znaków
  boolean running = false;
  boolean stan1 = false;
  boolean stan2 = false;
  boolean stan3 = HIGH;
  int a = 1;
  Servo serw;
  PCF8574 expander;
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x38,16,2); 
  
  Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(mapaklawiszy), wiersze_piny, kolumny_piny,
   wiersze, kolumny);
  char Key = myKeypad.getKey();
  
   // definicja obiektu klasy Keypad
  // --- funkcje programu: ---------------------------------
  void warning_0()
   {
    digitalWrite(12,1);delay(600);digitalWrite(12,0);delay(30);
    warning_1();
   } // bipper dla OK
  void warning_1()
   {
    digitalWrite(12,1);delay(30);digitalWrite(12,0);delay(30);digitalWrite(12,1);delay(30);digitalWrite(12,0);
   } // bipper dla wrong code

  void potwir()
  {
   digitalWrite(12,1);delay(100);digitalWrite(12,0);delay(50);digitalWrite(12,1);delay(100);digitalWrite(12,0);
  } // bipper potwierdzający
  void odczyt_EEPROM() // funkcja sprawdza obecnośc szyfru w pamięci EEPROM
   {
    for (int i=0;i<5;i++) {pamiec[i]=EEPROM.read(i);}
    if(pamiec[0]!=255 && pamiec[1]!=255 && pamiec[2]!=255 && pamiec[3]!=255
    && pamiec[4]!=255) szyfr=1; else szyfr=0;
    // jeśli jest KOD to szyfr =1 else szyfr =0
   }
  void fnowy_kod() // funkcja ustawia nową kombinację dla szyfru
   {
    for(int i=0;i<5;i++)EEPROM.write(i,255); //kasowanie EEPROM
    lcd.clear();
     lcd.print("Kod skasowano");
     delay(500);
     lcd.clear();
     lcd.print("Wpisz nowy kod:");
     a=1;
    while(l<5)
     {
     char keypressed = myKeypad.getKey();
     if (keypressed != NO_KEY)
      {
      EEPROM.write(l,keypressed);l++; // zapis pojedynczego znaku
      lcd.setCursor(a,1);
      lcd.print("*");
      a++;
      warning_1();
      }
     }
    for(int k=0;k<3;k++){
    warning_1();warning_1();warning_1();warning_1();warning_1();delay(300);}
    lcd.clear();
   lcd.print("Kod zapisany");l=0;
   delay(1000);
    
   }
  void dostep() // funkcja sterująca dostępem
   {
     a=1;
     lcd.clear();
   lcd.print("Wpisz kod:");
    while(l<5)
     {
     char keypressed = myKeypad.getKey();
     if (keypressed != NO_KEY)
      {
      mykey[l]=keypressed;l++; 
      warning_1();
      lcd.setCursor(a,1);
      lcd.print("*");
      a++;
      }
     }
    if( mykey[0]==pamiec[0] && mykey[1]==pamiec[1] && mykey[2]==pamiec[2]
    && mykey[3]==pamiec[3] && mykey[4]==pamiec[4] )
     {
     warning_1();warning_1();
    if(stan1==HIGH)
    {
    lcd.clear();
    lcd.print("Alarm Rozbrojony");
     digitalWrite(11, LOW);     // Wyłączenie syreny
     stan1 = LOW; 
     delay(1000); 
     lcd.clear();
     lcd.print("System");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("Alarmowy");
     digitalWrite(11, LOW);
    
    }
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Zalogowano");
    delay(1000); 
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("Witaj :)"); 
    delay(1000);   
    lcd.clear();
    running = !running;        
    potwir();
   
    
     run();
     }
    // sprawdzamy czy wybrano specjalny kod do zmiany szyfru
    else
     {
      result++;
      if(mykey[0]=='2' && mykey[1]=='5' && mykey[2]=='1' && mykey[3]=='0'// kod master
      && mykey[4]=='4' )
       {
       // 25104
       for(int k=0;k<3;k++){
       warning_1();warning_1();warning_1();warning_1();warning_1();
       delay(300);}
       
      lcd.clear();
       lcd.print("Zmiana kodu");
       delay(1000);
       lcd.clear();
       lcd.print("Wykonuje");
       delay(1000);l=0;fnowy_kod();
       }
      else result++;
     }
    if(result>1){ lcd.clear();
    lcd.print("Kod niepoprawny");
    delay(500);
    warning_0();delay(500);result=0;}
    l=0;
   }

  void run()         // Po wpisaniu kodu
  {    lcd.clear();
     lcd.print("System");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("Alarmowy");
 while ( running == HIGH ) {
  
  Key = myKeypad.getKey();
   if(Key == 'D'){      // Wylogowanie
     running = !running;
    
      potwir();
      lcd.clear();
      lcd.print("Wylogowano");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Do zobaczenia :)");
      delay(1000);
    
   }
    if(Key == 'A'){      // Aktywacja alarmu
     stan1 = HIGH;        
      potwir();
     stan2 = HIGH;
     
     alarm();
    }
    if(Key == 'B'){      // Zamknięcie/otwarcie Zamka
     stan3 = !stan3;
      potwir();
      
     if(stan3 == LOW){
     
     serw.attach(10);        // włącz serwo
     delay(100);           // czekaj  
     serw. write (0);        // ustaw serwo na pozycji 0
     delay(1000);        // czekaj
     serw.detach();       // wyłącz serwo
     lcd.clear();
     lcd.print("Zamek otwarto");
     delay(1000); 
     lcd.clear();
     lcd.print("System");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("Alarmowy");
     }
      if(stan3 == HIGH){
   
    
     serw.attach(10);        // włącz serwo
     delay(100);           // czekaj 
     serw. write (90);        // ustaw serwo na pozycji 90
     delay(1000);          // czekaj
     serw.detach();       // wyłącz serwo
      lcd.clear();
      lcd.print("Zamek zamkniety");
       delay(1000); 
     lcd.clear();
     lcd.print("System");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("Alarmowy");
    }
   }
  }
 }

 void alarm()     // Alarm
 {
  
  lcd.clear();
  lcd.print("Do uzbrojenia");
 while(stan2 == HIGH)    
 {
   int licznik1=30;
  boolean alars=LOW;
  
  int licznik=30;
  running = !running;
  pamiec[5] = 0;
  mykey[5] = 00000;
  l=0;
  boolean uzbro= false;
  while(stan1 == HIGH)      // Czas na wyjście z pomieszczenia
  {
     while(licznik>0)
      {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(licznik);
    lcd.print(" sek");
    
    digitalWrite(12, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(12, LOW);
    
    delay(1000);
    licznik--;
      }
   
  
   if(uzbro == false)
   {
   lcd.clear();
   lcd.print("Alarm uzbrojony");
   delay(100);
   uzbro = !uzbro;
   }
   boolean CZUJ=digitalRead(13);
   Key = myKeypad.getKey();
     if(Key == 'A')
       {
        lcd.clear();
        lcd.print("Wpisz kod");
        stan2=LOW;
        licznik1=0;
        break;
       }
    if(CZUJ==HIGH)
    {
     alars=HIGH;
     }
    if(alars==HIGH)
     {
      lcd.clear();       // Czas na dezaktywacja alarmu
      lcd.print("Do syreny");
       pamiec[5] = 0;
       mykey[5] = 00000;
       l=0;
         while(licznik1>0)
          {
          lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.print(licznik1);
           lcd.print(" sek");
          licznik1--;
          
           delay(100);
          
          Key = myKeypad.getKey();
          delay(900);
          Key = myKeypad.getKey();
            if(Key == 'A')      // Dezaktywacja alarmu
             {
              
              lcd.clear();
              lcd.print("Wpisz kod");
              stan2=LOW;
              licznik1=0;
              break;
             }
            } 
          
          lcd.clear();
          lcd.print("Syrena aktywna");  // Aktywacja syreny
          digitalWrite(11, HIGH); 
          stan2=LOW;
          
         
          break;
   
    }
   }
  }
 }
 
  //-------------------------------------------------------
  void setup()
  //- szyfr 5-cio znakowy
  // - zmiana szyfru po wpisaniu kodu master: 25104 ( lub innej dowolnej
  // 5-cio znakowej - patrz w programie )
   {
   lcd.init();      // Rozpoczęcie ekranika
    pinMode(13, INPUT); // czujnik
    pinMode(11, OUTPUT); // syrena
    pinMode(12, OUTPUT); //buzzer
              // serwo pin 10
              // klawiatura 2-9
              // exender na pinach A4 i A5
              // Klawiatura numeryczna 4X4 połączona do pinów 2-9 Arduino
     serw.attach(10); // zamknięcie zamka po uruchomieniu systemu       
     delay(100);           
     serw. write (90);        
     delay(1000);          
     serw.detach();

      
     lcd.clear();         // Trzeba się przedstawić :)
     lcd.print("Witaj :)");
      for (int positionCounter = 0; positionCounter < 8; positionCounter++) {
       // scroll one position right:
       lcd.scrollDisplayRight();
        // wait a bit:
        delay(250);
      }
       for (int positionCounter = 0; positionCounter <13; positionCounter++) {
       // scroll one position right:
       lcd.scrollDisplayLeft();
        // wait a bit:
        delay(250);
      }
     lcd.clear();
     lcd.print("System ");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("Alarmowy ");
     delay(1000);
     lcd.clear();
     lcd.print("by ");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("Wilczur16 ");
     delay(1000);

     
     }
  //--------------------------------------------------------
  void loop()
   {
    odczyt_EEPROM();delay(30);
    if(szyfr==0)fnowy_kod();else dostep();
   }
  // =========== KONIEC ====================================

Co miesiąc do wygrania nagrody o wartości ponad 1600 zł!


Awatar użytkownika
Marhef
Złota rączka
Posty: 1261
Rejestracja: 18 lis 2011, 02:18

Re: Servo nie reaguje.

Post autor: Marhef » 20 sty 2016, 16:22

Źle się to czyta. Pokaż, w którym miejscu nie działa poprawnie.
gall anonim
Młodszy majsterkowicz
Posty: 16
Rejestracja: 30 sty 2015, 18:35

Re: Servo nie reaguje.

Post autor: gall anonim » 20 sty 2016, 16:47

sterowanie servem

Kod: Zaznacz cały

 if(Key == 'B'){      // Zamknięcie/otwarcie Zamka
     stan3 = !stan3;
      potwir();
      
     if(stan3 == LOW){
     
     serw.attach(10);        // włącz serwo
     delay(100);           // czekaj  
     serw. write (0);        // ustaw serwo na pozycji 0
     delay(1000);        // czekaj
     serw.detach();       // wyłącz serwo
     lcd.clear();
     lcd.print("Zamek otwarto");
     delay(1000);
     lcd.clear();
     lcd.print("System");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("Alarmowy");
     }
      if(stan3 == HIGH){
   
    
     serw.attach(10);        // włącz serwo
     delay(100);           // czekaj 
     serw. write (90);        // ustaw serwo na pozycji 90
     delay(1000);          // czekaj
     serw.detach();       // wyłącz serwo
      lcd.clear();
i pętla alarmu

Kod: Zaznacz cały

void alarm()     // Alarm
 {
  
  lcd.clear();
  lcd.print("Do uzbrojenia");
 while(stan2 == HIGH)    
 {
   int licznik1=30;
  boolean alars=LOW;
  
  int licznik=30;
  running = !running;
  pamiec[5] = 0;
  mykey[5] = 00000;
  l=0;
  boolean uzbro= false;
  while(stan1 == HIGH)      // Czas na wyjście z pomieszczenia
  {
     while(licznik>0)
      {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(licznik);
    lcd.print(" sek");
    
    digitalWrite(12, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(12, LOW);
    
    delay(1000);
    licznik--;
      }
   
  
   if(uzbro == false)
   {
   lcd.clear();
   lcd.print("Alarm uzbrojony");
   delay(100);
   uzbro = !uzbro;
   }
   boolean CZUJ=digitalRead(13);
   Key = myKeypad.getKey();
     if(Key == 'A')
       {
        lcd.clear();
        lcd.print("Wpisz kod");
        stan2=LOW;
        licznik1=0;
        break;
       }
    if(CZUJ==HIGH)
    {
     alars=HIGH;
     }
    if(alars==HIGH)
     {
      lcd.clear();       // Czas na dezaktywacja alarmu
      lcd.print("Do syreny");
       pamiec[5] = 0;
       mykey[5] = 00000;
       l=0;
         while(licznik1>0)
          {
          lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.print(licznik1);
           lcd.print(" sek");
          licznik1--;
          
           delay(100);
          
          Key = myKeypad.getKey();
          delay(900);
          Key = myKeypad.getKey();
            if(Key == 'A')      // Dezaktywacja alarmu
             {
              
              lcd.clear();
              lcd.print("Wpisz kod");
              stan2=LOW;
              licznik1=0;
              break;
             }
            }
          
          lcd.clear();
          lcd.print("Syrena aktywna");  // Aktywacja syreny
          digitalWrite(11, HIGH);
          stan2=LOW;
          
         
          break;
   
    }
   }
  }
 }
rumunn95
Majsterkowicz
Posty: 174
Rejestracja: 12 mar 2015, 18:32

Re: Servo nie reaguje.

Post autor: rumunn95 » 20 sty 2016, 20:28

Jakie serwo i jak je zasilasz?

Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
ODPOWIEDZ

Strony partnerskie: