Przesyłanie temperatury do drugiego Arduino i wyświetlanie jej na LCD

Przesyłanie temperatury do drugiego Arduino i wyświetlanie jej na LCD

INFORMACJA: Poniższy post nie wydostał się z Poczekalni :(

Witam wszystkich majsterkowiczów. Chcę wam przedstawić projekt wykorzystujący dwa Arduino gdzie jedno jest nadajnikiem i wysyła temperaturę a drugi jest odbiornikiem i odbiera temperaturę. Jedno arduino w moim przypadku jest przy oknie, a drugie u mnie na biurku.

W tym celu wykorzystamy:

Na początku musimy wgrać potrzebne nam biblioteki:

Łączymy wszystko zgodnie ze schematem:

Schemat
Schemat

Pora napisać program na nasz nadajnik:

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <VirtualWire.h>
 
const int NadajnikRF = 3; // Port do, którego podłączyliśmy nadajnik
 
// ===Inicjalizacja czujnika temperatury===
#define ONE_WIRE_BUS 2 // Zmieniamy liczbę 2 jeżeli podłączyliśmy nasz czujnik do innego portu w Arduino
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress insideThermometer;
// ========================================

void setup() {
Serial.begin(9600); // Rozpoczynamy komunikację szeregową w celu debugowania
 sensors.begin(); // Rozpoczęcie pracy czujnika
if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Nie znaleziono czujnika");
 Serial.print("Adres czujnika temperatury: ");
printAddress(insideThermometer);
 sensors.setResolution(insideThermometer, 9);
vw_setup(4000); // Szybkość transferu danych
 vw_set_rx_pin(NadajnikRF); // Port ustalony wyżej
}
 
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) // Funkcja, która odpowiada za odczyt temperatury i wysłanie jej do Raspberry
{
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); // Zapisanie temperatury do zmiennej Float
 int tempCx100 = (int)(tempC*100); // Zmiana floata na inta
Serial.print("Temp C: "); // Wyświetlenie temperatury na serial monitorze
 Serial.print(tempC); // Wyświetlenie temperatury na serial monitorze
char msg[5]; // Tworzymy tablicę typu Char
 String doWyslania = (String(tempCx100, DEC));
doWyslania.toCharArray(msg, doWyslania.length() + 1); // Konwersja inta do tablicy Char
 vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Wysyłanie temperatury do Raspberry
vw_wait_tx();
}

void loop() {
sensors.requestTemperatures(); // Pomiar temperatury
 printTemperature(insideThermometer); // Użycie funkcji printTemperature
delay(2000); // przerwa 2000ms = 2s
}
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) // Funkcja służąca do wyświetlenia adresu czujnika DS18B20
{
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
 {
if (deviceAddress[i] < 16) Serial.println("0");
 Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
}
}

Gdy już wgraliśmy nasz przykład możemy przystąpić do przygotowania odbiornika.
Najpierw musimy sprawdzić jaki adres ma nasz LCD, aby to sprawdzić wgrywamy sketcha:

// --------------------------------------
// i2c_scanner
//
// Version 1
//  This program (or code that looks like it)
//  can be found in many places.
//  For example on the Arduino.cc forum.
//  The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//   Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26 2013
//  V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//  by Arduino.cc user Krodal.
//  Changes by louarnold removed.
//  Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//  according to the i2c scanner by Nick Gammon
//  http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//  As version 4, but address scans now to 127.
//  A sensor seems to use address 120.
// Version 6, November 27, 2015.
//  Added waiting for the Leonardo serial communication.
// 
//
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
//

#include <Wire.h>


void setup()
{
Wire.begin();

Serial.begin(9600);
 while (!Serial);       // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
}


void loop()
{
byte error, address;
 int nDevices;

 Serial.println("Scanning...");

 nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
 {
// The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();

if (error == 0)
  {
Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16) 
Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");

nDevices++;
  }
else if (error==4)
  {
Serial.print("Unknow error at address 0x");
   if (address<16) 
Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
}
 }
if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
else
  Serial.println("done\n");

 delay(5000);      // wait 5 seconds for next scan
}

Otwieramy serial monitor i sprawdzamy adres naszego wyświetlacza, w moim przypadku jest to 0x3F.
Teraz możemy przystąpić do pisania kodu na nasz odbiornik:

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include <VirtualWire.h>
 
const int OdbiornikRF = 2;
 
#define BACKLIGHT_PIN 3
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2,1,0,4,5,6,7); // Tutaj należy zmienić adres naszego wyświetlacza
 
char temperatura;
int temperatura1;
float temperaturafloat;
 
byte znak1[8] = {
 0b00110,
0b01001,
 0b01001,
0b00110,
 0b00000,
0b00000,
 0b00000,
0b00000
};
byte znak2[8] = {
 0b01110,
0b11011,
 0b11000,
0b11000,
 0b11000,
0b11011,
 0b01110,
0b00000
};

void setup() {
Serial.begin(9600); // Rozpoczynamy komunikację szeregową w celu sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie
 lcd.begin(20,4); // Inicjalizacja LCD, zmieniamy jego wielkość, ja mam ekran 20x4 więc wpisuję 20, 4
lcd.setBacklightPin (BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
 lcd.setBacklight (HIGH); // Włączamy podświetlenie
lcd.home();
 lcd.clear();
lcd.createChar(1,znak1);
 lcd.createChar(2,znak2);
vw_set_rx_pin(OdbiornikRF);
 vw_setup(4000);
vw_rx_start();
}

void loop() {
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
 uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
lcd.clear();
 if (vw_get_message(buf, &buflen)) {
int i;
 lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temperatura: ");
 Serial.println("Otrzymano: ");
for (i=0;i<buflen;i++)
 {
temperatura = char(buf[i]);
 Serial.print(buf[i], HEX);
}
 temperatura1 = (int)temperatura;
temperaturafloat = temperatura1 / 1000;
 lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(temperaturafloat);
 lcd.write(byte(1));
lcd.write(byte(2));
 }
}

Gotowe :)

Zdjęcia:

Arduino Nano
Arduino Nano
DS18B20 w obudowie :)
DS18B20 w obudowie :)
20160102_135504
Odbiornik

Udało się wyświetlić temperaturę z nadajnika na naszym ekranie.

Jak macie jakieś pytania lub zauważyliście błąd piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Mateusz :)

INFORMACJA: Poniższy post nie wydostał się z Poczekalni :(

Ocena: 5/5 (głosów: 4)

Podobne posty

Jeden komentarz

Odpowiedz

anuluj

Masz uwagi?